Teori Nedir?Tez Nedir?Hipotez Nedir?, Teori Yasa Olur mu?

Yazdır
Cüneyt Notçuoğlu tarafından yazıldı.

Ads

FiziGIE GiRiş: Gözlem, !Deney ve Ölçme
Yaklaşık i6DD'ILi yıllara kadar bilimdeki doğruluğu ve yanlışlığı çoğunlukla politik ve
inançsal yaklaşımlar belirlerdi. Bu durum bilime ve bilimsel düşünmeye uygun bir yöntem
değildi. Çünkü bilim organize edilmiş bilgi topluluğudur. Amacı da olaylar arasında ilişki
kurmak, gözlenen olaylara açıklık getirmek, sonuca varacak genellemeler yapmaktır. Bu
genellemelere, bilimsel yöntem olarak adlandırılan mantıklı nedenleri ve kontrollü deneyleri
birleştiren bir çalışma disiplini ile ulaşılabilir. Galileo Galilei, Robert Boyle, Isaac
Newton gibi büyük bilim adamları bu bilimsel metodu dünyaya tanıtmak için çaba harcamışlardır.
Bilimsel Metod
Bilimsel metotta izlenecek yol şöyledir:
1. Problem Tespiti: Bilim adamını meraklandıracak her konu, problem olabilir.
2. Gözlem Yapmak: Nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır.
Nitel gözlem; Ölçü aleti kullanılmadan yapılan, kişiden kişiye değişebilen gözlemdir.
Nicel gözlem; Ölçü aleti kullanılarak yapılan, kişiye göre değişmeyen kesin sonucu
olan gözlemlerdir.
3. Verileri toplamak: Veri probleme ait gerçeklerdir.
4. Hipotez kurmak: Probleme sunulan geçici çözüm yoludur.
iyi bir hipotez;
Deney ve gözlemlere açık
Eldeki verilerle uyumlu
Yeni gerçek ve tahminlere olanak sağlayan
Geçici bir çözüm öneren
nitelikte olmalıdır.
5. Tahminde Bulunmak: Hipotezden mantıklı sonuçlar elde etmektir.
6. Kontrollü Deney Yapmak: Bir öğe hariç diğer ögelerin sabit tutulması ile yapılan
deneydir. Deneyler hipotezi desteklemiyor ise geri dönülür ve hipotez değiştirilir.
Destekliyor ise bir sonraki basamağa geçilir.
7. Teori: Kökleşmiş hipotezlerdir.
8. Gerçek ve Kanun: Deneylerle ispatlanmış, herkesçe kabul edilmiş doğrulardır.
Thesis definition,tez tanımı:

"A proposition that is maintained by argument."

Tartışmaya,iddiaya dayanarak bir öneri,fikir ileri sürmek.

Hypothesis definition,Hipotez tanımı:

A tentative explanation for an observation, phenomenon, or scientific problem that can be tested by further investigation.

Bir gözlemin,fenomenin(bilinmez),bilimsel bir problemin üzerinde daha fazla çalışılması,araştırılması gereken yetersiz açıklamasıdır.

Ör: Sinan'ın çantasının fermuarı bozuk bir hipotezdir.

Theory definition,Teori Nedir?

A set of statements or principles devised to explain a group of facts or phenomena, especially one that has been repeatedly tested or is widely accepted and can be used to make predictions about natural phenomena.

Bir grup gerçeklerin veya bilinmezlerin,belirtilmesi veya ilkelerine şekil verilmesidir.Özellikle bu gerçekler,bilinmezler tekrar tekrar test edilir veya geniş anlamda kabul görür.Böylece doğal bilinmez ile ilgili tahminlerde bulunulur.

Teoriler asla yasaya dönüşmezler.Teoriler bilimsel gerçeklerin açıklanmasıdır.
Evrim teorisi yasa OLMAZ.Çünkü bir canlının nasıl evrim geçireceğinin kesin kuralları yoktur,değişkendir.


Tez (İddia) Nedir?

Tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmek.

Hipotez (Önerme) Nedir?

Bir gözlemin, bir olayın, bir olgunun ya da bilimsel bir problemin, üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren, öneri niteliğinde açıklama.

Teori (Kuram) Nedir?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir. Teoriler, gözlem, deney, akıl ve mantık yollarıyla her defasında doğrulanabilmelidir.

Yasa (Kanun) Nedir?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. Yasalar en gerçek değişmezlerdir. Biz bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni değişmezler ortaya çıkarmaya çalışırız.

Bilimsel Yöntem:

Olayları, olguları açıklamaya veya bilimsel bir problemi çözmeyi çalışırken kullandığımız yöntemdir. Bu yöntemi kullanırken, gözlemlerden ve deneylerden faydalanırız. Ortaya attığımız iddianın başkaları tarafından sınanabilme olanağı bulunmalıdır. Yoksa ortaya attığınız iddia boş, anlamsız ve değersiz bir iddia olacaktır. Dizgeli bir şekilde yapılan gözlem, deney, test, ölçme, araştırma, inceleme, birer bilimsel yöntemdir.

Bilimsel Düşünce:

Akla ve mantığa uygun olarak, mevcut değişmez bilgileri kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır. Bilimsel bir çalışma yaparken ya da çözmeye çalıştığınız sorun üzerinde düşünürken sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgi birikiminden faydalanmayız. Bilimsel düşünceye katkısı olan başka unsurlar da vardır. Bunlar, hayal gücü, yaratıcılık ve görebilirlik’ tir.

Hayal gücü, fiziksel olarak mevcut olmadığınız veya olamayacağınız ortamlarda gelişen olayları beynimizde sanal olarak görüntüleyebilme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip olan insanlar, başkalarının hiçbir zaman ortaya çıkaramayacağı ya da çok sonraları bulunacak şeyleri ortaya çıkarabilirler.

Yaratıcılık, mevcut madde, bilgi birikimi, akıl, mantık ve düşünce gücünü kullanarak tesadüfen veya sistematik olarak, daha önce benzeri olmayan, yeni bir bilgi, buluş, yapı ortaya çıkarmaktır.

Görebilirlik, mevcut sistemde, aslında göz önünde olup da daha önce kimsenin farkına varmadığı bir bilgiyi, bir olguyu, bir olayı ya da neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilmektir.

Bilimsellik:

Bilimselliğin en önemli ölçütü, çalışmanın dizgeli bir şekilde yapılmasıdır. Amaç, mevcut değişmez bilgileri belli bir yöntemle kullanarak başka değişmez bilgiler ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu sayede genellenebilecek, sorun çözmede kullanılabilecek gerçek ya da gerçeğe yakın bilgi potansiyeli oluşturulur. Elde edilen bu değişmez bilgiler, başka sorunların çözümünde yeniden kullanılır.

Değişmez bilgiye ulaşmak için kullanılan her yöntem, her düşünce bilimseldir diyebiliriz. Bir olayın, bir olgunun, bir düşüncenin bilimselliğinden bahsedebilmemiz için de onun yasa olabilmesi için gerekli değişmezlik ölçütüne ne kadar uyup uymadığına bakarız. Yasalaşmış bilgiler zaten doğan olarak bilimseldir. Teorilerin bilimsel olabilmesi için, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğrulanabilmesi, kısmen de olsa içinde mevcut değişmezler barındırması gerekir.

Bu sitenin bütün içeriği Cüneyt Notçuoğlu'na aittir. Kaynak göstererek kullanımı serbesttir...

© Cüneyt Notçuoğlu 2011

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top